pozadie
 Human Resources Conculting
pozadie

ANALÝZA SOCIALNO-PRACOVNEJ ATOMSFÉRY

  Efektívne riadenie organizácie nie je nikdy raz a navždy vyriešenou záležitosťou. Je to proces, ktorý vyžaduje ustavičnú otvorenosť novým podnetom, flexibilné reagovanie na zmeny akéhokoľvek druhu v prostredí, vnútornom i vonkajšom z hľadiska organizácie. Vnímanie zmien a účinné reagovanie nie je možné bez dostatočného objemu informácií, ktoré majú čo najvyššiu mieru objektívnosti.

  Produktom, ktorý ponúkame pre tento okruh potrieb organizácií, je výskum názorov, postojov pracovníkov organizácie na kvalitu vzťahov, komunikácie, spokojnosti s existujúcou firemnou kultúrou a formami riadenia, ale tiež obchodnej stratégie a želaných mien v organizácii . Tieto zistenie sú prvoplánovo obrovským potenciálom pre riadenie ľudských zdrojov, východiskom pre riešenie problému vysokej fluktuácie ale pomáhajú aj pri rozhodovaní o principiálnych otázkach obchodnej stratégie a výhľadových plánov.
   Výsledky sú prezentované:
  • v komplexnom materiáli v podobe bookletu, s písomnou i grafickou prezentáciou aktuálneho stavu a navrhovaných opatrení
  • pre vedúcich pracovníkov v podobe prednášky s diskusiou a priestorom pre dotvorenie optimálnych opatrení
pozadie