pozadie
 Human Resources Conculting
pozadie

PERSONÁLNY A MANAŽERSKY AUDIT

  Produkt je určený na objektívne a nezávislé posúdenie existujúcej personálnej a manažérskej kapacity spoločnosti, zhodnotenie efektívnosti riadenia ľudských zdrojov a možností ďalšieho rozvoja firmy z hľadiska jej personálneho zabezpečenia.

  Ide o komplexný poradenský servis, ktorého cieľom je odhalenie potencionalít aj obmedzení v perspektíve rastu organizácie. Posudzované sú odborné a výkonové predpoklady rovnako ako nadodborné a riadiace schopnosti pracovníkov.

  Zistenie aktuálneho stavu je východiskom pre optimalizačné opatrenia týkajúce sa:
  • možností kariérneho rastu a uplatnenia konkrétneho pracovníka v organizácii
  • identifikácie vhodných foriem ďalšieho vzdelávania v organizácii, naplánovať ich štruktúru a nadväznosť realizácie
  • umožní cielené poradenstvo, týkajúce sa ďalšej stratégie riadenia ľudských zdrojov v zmysle optimalizácie jej personálnej a organizačnej štruktúry.
pozadie