pozadie
 Human Resources Conculting
pozadie

ASSESSMENT CENTER

  Metóda "hodnotiaceho centra" je zameraná na odhalenie manažérskych a riadiacich schopností jednotlivých hodnotených pracovníkov a to prostredníctvom kombinácie psychodiagnostických techník, ktorých objektivita a výpovedná hodnota je zvýšená pridaním modelových situácií a cielených úloh na sebaprezentáciu. Ich obsah vychádza zo simulovaných podmienok výkonu profesie a funkcie a výkony sú hodnotené viacerými nezávislými hodnotiteľmi. Assesment Center je v súčasnosti najdokonalejší, najkomplexnejší a najobjektívnejší spôsob poznávania potencionalít pre efektívny výkon riadiacich pracovníkov.
  Spôsob využitia AC:
  • výber riadiacich pracovníkov či už výhradne z vlastných zdrojov alebo doplnených o externých kandidátov alebo o výber z viacerých externých kandidátov
  • východisko pre umožnenie kariérového rastu pre tých, ktorí majú potencionality pre riadiacu činnosť
  • objektívne podklady pri organizačných zmenách, ktoré vyžadujú personálne zmeny v zmysle optimálneho rozmiestnenia pracovníkov

  Výsledky sú prezentované v podobe súhrnného písomného materiálu o každom kandidátovi, vrátane prehľadnej grafickej časti a záverečného odporúčania optimálneho uplatnenia, pozitív a negatív i vhodného typu ďalšieho vzdelávania.

pozadie